SON DAKİKA

Haber > Resmi İlan > KARAYOLLARI 10 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 61-55 KKNOLU MAÇKA(ÇATAK) AYR-HAMSİKÖY-BEKÇİLER İL YOLU KM:10+950 DE SEL HASARLARININ GİDERİLMESİ VE TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN SANAT YAPILARI YAPILMASI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-10.BÖLGE TRABZON

KARAYOLLARI 10 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 61-55 KKNOLU MAÇKA(ÇATAK) AYR-HAMSİKÖY-BEKÇİLER İL YOLU KM:10+950 DE SEL HASARLARININ GİDERİLMESİ VE TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN SANAT YAPILARI YAPILMASI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-10.BÖLGE TRABZON

01 Mart 2024 Cuma - 00:00

ILN01994098

Karayolları 10 Bölge Müdürlüğüne Bağlı 61-55 KKNolu Maçka(Çatak) Ayr-Hamsiköy-Bekçiler İl Yolu km:10+950 de Sel Hasarlarının Giderilmesi ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması İçin Sanat Yapıları Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
İKN : 2024/237975
1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-10.BÖLGE TRABZON DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ YILDIZLI MEVKII 61310 AKÇAABAT/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası : 4624555000 - 4624555083
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Karayolları 10 Bölge Müdürlüğüne Bağlı 61-55 KKNolu Maçka(Çatak) Ayr-Hamsiköy-Bekçiler İl Yolu km:10+950 de Sel Hasarlarının Giderilmesi ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması İçin Sanat Yapıları Yapılması
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2.700,00 m³ Ocak taşı ile moloz taş inşaat, 700,00 m³ demirsiz beton, 550,00 m³ demirli beton, 50,00 ton nervürlü çelik temini ve işçiliği
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne Bağlı 61-55 K.K.Nolu Maçka(Çatak) Ayr.-Hamsiköy-Bekçiler İl Yolu km:10+950
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İhale konusu iş 19.06.2018 tarih ve 30453/M sayılı Resmi Gazete yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde bulunan herhangi bir iş grubuna dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7. maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3'üncü maddesine istinaden " Sanat Yapıları Yapılması " işleri veya     A.V. GRUP:KARAYOLU İŞLERİ (ALTYAPI+ÜSTYAPI)  benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar için İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Bölümü Diploması İhale Konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
Unsur Puanı
Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda her türlü sanat yapısı kazısı yapılması ve depoya nakli 4,9% 7,35% 3
Her Cins Ve Klastaki Zeminde Yarma, ve Yan ariyet ile Heyelan vb.Kazısı Yapılması ve Depoya Nakli 0,18% 0,27% 0,1
Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması ve Depoya Nakli 1,75% 2,63% 1,1
Her türlü inşaat temellerinde kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C16/20 Hazır Beton Harcı İle)(Çimento bedeli, Taze Beton Nakli ve Herşey Dahil) 1,3% 1,95% 0,8
Ocak taşı ile moloz taş inşaat (Hazır Beton harcı ile )(Nakliyeler ve herşey dahil) 32,65% 48,97% 20
Her türlü inşaatta kuruda veya suda her dozda demirli beton (C30/37 Hazır beton harcı ile). (Çimento bedeli, Taze Beton Nakli ve Herşey Dahil) 7,09% 10,64% 4,5
Betonarme için Ø 8–32 mm.lik nervürlü çelik temini ve işçiliği(Nakli dâhil) 12,29% 18,43% 7,7
Kutu menfezlerde kuruda veya suda her dozda demirli beton (C 30/37 hazır beton harcı ile) (Her şey dahil) 5,11% 7,6% 3,2
Her türlü dolguya ocak artığı malzeme ile dolgu yapılması (nakliyedahil) 1,81% 2,72% 1,2
Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu yapılması (Taş nakli dahil) 3% 4,49% 1,9
Ø 200 mm.lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi(Boru nakli dahil) 0,09% 0,13% 0,1
Elenmiş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına,beton yol ve tretuvar altlarına kum,çakıl tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kum,çakıl dolgu yapılması (Kum-Çakıl nakli dahil) 0,23% 0,34% 0,2
Her türlü inşaatta kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C30/37 Hazır beton harcı ile). (Çimento bedeli, Taze Beton Nakli ve Herşey Dahil) 9,31% 13,96% 5,9
Menfezlerde her boyuttaki göz açıklıkları için döşeme, kiriş ve taşıyıcı iskeleleri 0,35% 0,53% 0,3
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Sınır değer katsayısı N=1,00 olarak uygulanması 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

#ilangovtr                                                                                                                              BASIN NO: ILN01994098

© 2020 www.karadenizgazete.com.tr | Karadeniz Gazetesi bir Güçlü Ticari Ve Sınai Ürünler Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi ‘dir.

Giriş Yap