SON DAKİKA

Haber > Resmi İlan > KARAYOLLARI 10 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ BAŞMÜHENDİSLİĞİ SORUMLULUĞUNDAKİ TRAFİK İŞLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İŞİ KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON

KARAYOLLARI 10 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ BAŞMÜHENDİSLİĞİ SORUMLULUĞUNDAKİ TRAFİK İŞLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İŞİ KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON

06 Aralık 2023 Çarşamba - 00:00

ILN01945086

Karayolları 10 Bölge Müdürlüğü Trafik Güvenliği Başmühendisliği Sorumluluğundaki Trafik İşlerinin Yerine Getirilmesi İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
İKN : 2023/1396867
1-İdarenin
a) Adı : KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON
b) Adresi : KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ YILDIZLI MEVKII 61310 AKÇAABAT/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası : 4624555000 - 4624555083
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Karayolları 10 Bölge Müdürlüğü Trafik Güvenliği Başmühendisliği Sorumluluğundaki Trafik İşlerinin Yerine Getirilmesi İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1540 m² trafik levhası yapılması,1 adet Uzun şase Kamyonet çalıştırılması,1 adet Yükselen Platformlu Kamyon Çalıştırılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Devlet ve İl Yolları
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.02.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi : 01.02.2024
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.12.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekli firmalar TS 12652 Hizmet Yeterlik Belgesini (İş Yerleri -Araç Kiralama hizmeti veren -Genel Kurallar) e-teklifleri kapsamında beyan etmek zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama
K1 Yetki Belgesi Bu kısımda belge ile ilgili bilgiler yer alacaktır. ( No, Geçerlilik süresi vb.)
TS 12652 Hizmet Yeterlik Belgesinin (İş Yerleri -Araç Kiralama hizmeti veren -Genel Kurallar) TS 12652 Hizmet Yeterlik Belgesinin (İş Yerleri -Araç Kiralama hizmeti veren -Genel Kurallar)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Personel - Araç  ve Trafik Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi  (aynı işin içerisinde)  benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr                                                                                                                               BASIN NO: ILN01945086

© 2020 www.karadenizgazete.com.tr | Karadeniz Gazetesi bir Güçlü Ticari Ve Sınai Ürünler Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi ‘dir.

Giriş Yap