SON DAKİKA

Haber > Resmi İlan > ÇAYKARA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ÇAYKARA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

04 Mart 2024 Pazartesi - 00:00

ILN01994193

2024 YILI AKARYAKIT MAL ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
İKN : 2024/269327
 
1-İdarenin
a) Adı : ÇAYKARA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Işıklı Mahallesi Belediye Sok. No: 9 61940 ÇAYKARA/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası : 4626161029 - 4626161468
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 2024 YILI AKARYAKIT MAL ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 140.000,00.-Lt (Yüzkırkbin) Motorin ve 1.000,00.-Lt (Bin Litre) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kurumca verilen fişler karşılığında ihtiyaca binaen iş makineleri ve araç depolarına yada talep halinde Belediye tankerine dolum yapılacaktır
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren ihtiyaca binaen söz konusu akaryakıt alımı sağlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi : 01.04.2024

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.03.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çaykara Belediyesi İhale Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
a) İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olması halinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilmiş ve sözleşme süresince geçerli olan dağıtıcı lisansının aslı veya noter onaylı sureti.
b) İsteklinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayisi olması halinde bayisi olduğu Akaryakıt Dağıtım Kuruluşuna ait ihalenin yapıldığı yıl içinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan alınan ve sözleşme süresince geçerli olan bayilik lisansı belgesinin aslı veya noter onaylı olması.
c) Akaryakıt dağıtım firmasından alınan yetkili satıcı belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr                                                                                                                                  BASIN NO: ILN01994193

© 2020 www.karadenizgazete.com.tr | Karadeniz Gazetesi bir Güçlü Ticari Ve Sınai Ürünler Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi ‘dir.

Giriş Yap